GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FIRSTAGENDA A/S

1          ANVENDELSE

1.1       Betingelserne gælder for alle FirstAgendas leverancer, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser, hotline, teknisk assistance og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kunden, kundens samarbejdspartner eller hos en af FirstAgenda valgt samarbejdspartner.

2          RETTIGHEDER

2.1       FirstAgenda har alle immaterielle rettigheder til software og løsninger udviklet af FirstAgenda, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, brugermanualer og uddannelsesmateriale udarbejdet af FirstAgenda. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

3          OVERDRAGELSE

3.1       FirstAgenda skal give samtykke til enhver overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mellem Kunden og FirstAgenda.

4          UNDERLEVERANDØRER

4.1       FirstAgenda forbeholder sig ret til at anvende underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

5          TREDJEPARTSLEVERANCER

5.1       For tredjepartsleverancer kan der være særlige vilkår, der skal iagttages. Ved uoverensstemmelse går vilkår for tredjepartsleverancer i enhver henseende forud for bestemmelserne i Generelle Forretningsbetingelser for FirstAgenda. Dette gælder bl.a. med hensyn til begrænsning i brugsretten, erstatningsansvar, opsigelse og prisregulering.

6          PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

6.1       Ændringer i valutakurser, forsikring, nettoprisindekset og prisjusteringer fra tredjepartsleverandører medfører, at FirstAgenda kan justere priserne, således at FirstAgenda stilles uændret. FirstAgenda har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

6.2       Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår af abonnementsaftalen, faktureres kunden månedsvist forud.

6.3       Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk FirstAgenda lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

6.4       Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

6.5       Udskiftning/sletning af betalingskort

6.5.1    Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort.

6.6       Kreditkortbetaling

6.6.1    Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard og American Express.

7          MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

7.1       Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 24 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres.

7.2       FirstAgenda er til enhver tid berettiget til inden 3 måneder efter at have modtaget en skriftlig reklamation, at foretage vederlagsfri afhjælpning.

7.3       Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som FirstAgenda vælger ikke at udbedre ved afhjælpning.

8          ERSTATNING

8.1       FirstAgenda er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel ved Løs-ningen eller anden væsentlig misligholdelse fra FirstAgendas side, og som er dækket af FirstAgendas IT-ansvarsforsikring.

8.2       FirstAgendas erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. Tab af data anses for indirekte tab.

8.3       FirstAgendas samlede erstatningsansvar på løbende ydelser kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til den samlede betaling af den løbende ydelse og indtil indtræden af den erstatningspådragende begivenhed, dog maksimalt 12 måneders betaling fra Kunden.

9          PRODUKTANSVAR

9.1       FirstAgenda er ansvarlig for produktskade forvoldt af FirstAgendas leverancer.

9.2       FirstAgenda er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

9.3       FirstAgendas ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 8 angivne beløbsmæssige begrænsning.

10        FORCE MAJEURE

10.1     Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for FirstAgendas kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

10.2     Forhold hos FirstAgendas underleverandører, der medfører, at FirstAgenda ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt sto-re omkostninger for FirstAgenda, anses ligeledes som force majeure.

11        TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCER

11.1     FirstAgendas personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kun-dens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår FirstAgenda med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

11.2                 Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herun-der oplysninger om de kontraktuelle forhold.

11.3     FirstAgenda er berettiget til at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden.

12        OPSIGELSE

12.1     Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af Kunden skriftligt med 3 måneders varsel, og af FirstAgenda skriftligt med 6 måneders varsel, medmindre andet er aftalt.

12.2     Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som pkt. 9, med at bestå.

13        TVISTER

13.1     Lovvalg

13.1.1  Aftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres i Danmark efter danske regler ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

13.2     Forhandling

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med hen-blik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer.

13.3     Mægling

Såfremt Parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af Parterne i fællesskab udpeget mægler.

Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne i pkt. 13.4.

13.4     Tvister

Tvister afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fri-sten for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.

 

Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor FirstAgenda er registreret.